huenru

Cégtörténet

dekor-paprikaAz 1934-ben létrehozott két zárt termelési körzet alapozta meg azt az elképzelést, miszerint a fűszerpaprika ágazatban jelentkező hullámzó termelési és jövedelmezőségi mutatók kiegyensúlyozását egy központi szövetkezet segítségével lehetne orvosolni. Az elhatározást tett követte, így 1936. augusztus 18.-án Budapesten megalakult a Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő Központi Szövetkezet, melynek szegedi telepe volt az első jogelődünk, Fűszerpaprika Termelők, Kikészítők, Értékesítők Szegedi Szövetkezete elnevezéssel. A cég feladatul kapta a több ezer környékbeli paprikatermelő által előállított, államilag minősített őrölt paprika felvásárlását és értékesítését nagykereskedők útján. Első vezetője Dank Viktor volt. A II. világháború okozta kényszerszünet után előbb az újjáépítés, majd az  államosítás következett. A fejlődést saját szikkasztópajták, szárítógépek és őrlőberendezések létesítése jelentette, az alapanyag ellátás pedig saját termeltetési rendszer keretében volt biztosítva. A termékpaletta bővülését a zöldségszárítmányok, levesporok, ételízesítők kifejlesztésével érték el elődeink a ’60 –as években, majd egyre inkább előtérbe került a konzervgyártási tevékenység is.

A rendszerváltás idején 1400 főt foglalkoztató Paprikafeldolgozó többszöri tulajdonosváltás után, – egy időben a Pick csoport tagjaként, napjainkban pedig a sükösdi Házi Piros Paprika Kft. leányvállalataként dolgozik tovább. Elkötelezetten ápoljuk a magyar fűszerpaprika hírét a világban, házias ételkonzervjeinkkel pedig tovább erősítjük a magyar konyha rangját itthon és a világpiacon egyaránt.

dekor-fuszerpaprikaA Sze­ge­di Pap­ri­ka Fű­szer- és Kon­zerv­gyár­tó ZRt. ha­gyo­má­nyos te­vé­keny­sé­ge fűszerpaprika-őrlemények gyár­tá­sa és for­gal­ma­zá­sa. Nap­ja­ink­ban az őr­lés az e­gyik leg­na­gyobb múlt­tal ren­del­kező, u­gyan­ak­kor – a fej­lesz­tés­nek és a be­ru­há­zá­sok­nak kö­szön­hetően – leg­kor­szerűbb tech­no­ló­gi­á­val fel­sze­relt kö­ves ma­lom­ban tör­té­nik. Őrleményeinket 3 minőségben forgalmazzuk: I. osztályú Édes (csemege), II. osztályú Édes (édesnemes) és I. osztályú Csípős.

Hungarikumunk, az Eredetvédett Szegedi fűszerpaprika kizárólag szegedi tájkörzetben termett, I. osztályú édes minőségű paprikából készül.

2010 -ben az Európai Bizottság bejegyezte a szegedi paprika esetében az Oltalom alatt álló eredetmegjelölést. Ez azt jelenti, hogy a vetőmagtól kezdődően a végső fogyasztó kezébe kerülő őrleményig minden termelési és technológiai műveletet a Szegedi fűszerpaprika – termő tájkörzet területén hajtanak végre, ellenőrzött feltételek mellett.

A fűszerpaprika őrlemények gyár­tá­sa és for­gal­ma­zá­sa mellett konzerv termékeket is készítünk, forgalmazunk.

Kon­zer­vi­pa­ri ter­mé­ke­ink fő­ként hú­sa­la­pa­nya­gú­ak. Főbb ter­mék­cso­por­tok a szé­les kör­ben köz­ked­velt májk­ré­mek, vag­daltak, ké­szé­tel­kon­zer­vek, melegszendvicskrémek.
‘Házias Ízek’ Készétel csa­lád­ba tar­to­zó ter­mé­ke­ink vál­to­za­tos­sá­guk­nak kö­szön­hetően na­gyon köz­ked­vel­tek. Ter­mé­ke­ink a ha­gyo­má­nyos, jel­leg­ze­tes ma­gyar i­ga­zi íz­vi­lá­got rej­tik ma­guk­ba. Leg­ked­vel­teb­bek a ma­gya­ros é­te­lek kö­zül: Pacalpörkölt, Pin­ce­pör­költ, Csár­da­fa­la­tok, Ta­nya­si ká­posz­ta, Zöld­sé­ges ap­ró­pe­cse­nye és a Ma­gya­ros­bab egy­tál. A már jól is­mert, köz­ked­velt ter­mé­kek mel­lett, folyamatosan bővítjük termékpalettánkat.

A ter­mé­kek hő­ke­ze­lés­sel tar­tó­sí­tot­tak, tar­tó­sí­tó­szert és ízfokozót nem tar­tal­maz­nak.

dekor-pastetom‘Snack’ Pástétomaink egyediségét elsősorban különleges ízviláguk valamint modern, praktikus csomagolásuk adja. Magas beltartalmi értékükkel kiemelkednek a hagyományos pástétomok közül.

Pástétomaink között legújabb termékcsaládunk az UZSI pástétomok. Elsősorban gyermekek számára készült, de kifejezetten alkalmas az idősebb fogyasztók számára is, mert magas hústartalmú termékek, melyek jódozott tengeri só tartalmának köszönhetően így plusz ásványi anyagokkal rendelkeznek. Ezek a pástétomok kizárólag természetes alapanyagok hozzáadásával készültek, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaznak adalékanyagokat, mesterséges színezékeket, és “E szám”-okat sem. Mivel az egészséges táplálkozás egyik fontos eleme a megfelelő élelmi rost bevitel, így törekedtünk arra, hogy hozzáadott növényi rosttal gazdagítsuk a pástétomokat, melyeknek számos jótékony hatása ismert. Rendkívül kis gluténtartalmú. Továbbá előállításkor ügyeltünk arra, hogy a termék ne tartalmazzon allergiás reakciókat kiváltó egyéb alapanyagokat sem, pl. tej, tojás, szója, hogy minél szélesebb fogyasztói réteg számára megfelelő legyen.

Termékeink kö­zött meg­ta­lál­ha­tó­ak az exkluzív hízottli­ba – és ka­csa­májból előállított  készítmények is. Prémium minőségű alapanyagokból, kézi munkával nagy gondossággal állítjuk elő.

A hízottliba-májat tartalmazó készítmények 2013-ban kerültek be a Hungarikumok közé. A hízott libából származó termékek előállítását hazánk mezőgazdasági termelési kultúrájának egyik legfontosabb szimbólumaként tartják számon.

Termékpalettánk kiegészül még me­leg­szend­vicsk­ré­mek, különféle hús­pás­té­to­mok és vagdaltak előállításával is.

dekor-etelizesitoÉ­te­lí­ze­sítő gyár­tás is van cégünknél, neve a Boszorkány ételízesítő, mely 1999-ben “­Ki­vá­ló Ma­gyar É­lel­mi­szer” ta­nú­sít­ványt kapott.

Fo­lya­ma­tos pi­ac­ku­ta­tás­sal, va­la­mint gyárt­mány­fej­lesz­tés­sel a fo­gyasz­tó­i el­vá­rá­sok­nak meg­fe­lelő új ter­mé­ke­ket ve­ze­tünk be, mellyel a fo­gyasz­tó­i e­lé­ge­dett­sé­get és az ér­té­ke­sí­tés vo­lu­me­nét is fo­lya­ma­to­san nö­vel­jük.

A Sze­ge­di Pap­ri­ka ZRt. ter­mé­ke­it bel­föl­dön szin­te va­la­mennyi mul­ti­na­ci­o­ná­lis és ha­za­i ke­res­ke­del­mi há­ló­zat for­gal­maz­za. Ex­port te­rü­le­ten je­lentős a kör­nyező or­szá­gok­ba i­rá­nyu­ló for­ga­lom.

A ha­gyo­má­nyos ter­mé­kek el­őál­lí­tá­sa mel­lett tár­sa­sá­gunk kész a fo­lya­ma­tos meg­ú­ju­lás­ra. Az új ki­hí­vá­sok egy­ben ú­jabb le­hető­sé­ge­ket is je­len­te­nek szá­munk­ra. A fű­szer­pap­ri­ka őr­le­mény ál­lan­dó, jó minő­sé­ge mel­lett kon­zer­vek és ké­szé­te­lek szé­les vá­lasz­té­ká­val, va­la­mint az e­gész­sé­ges táp­lál­ko­zás i­rán­ti i­gény ki­szol­gá­lá­sá­val i­gyek­szünk part­ne­re­ink meg­e­lé­ge­dé­sét, bi­zal­mát e­l­ér­ni és meg­tar­ta­ni.