huenru

Támogatás gépbeszerzéshez

A Sze­ge­di Pap­ri­ka ZRt. az E­u­ró­pa­i U­ni­ó Vi­dék­fej­lesz­té­si pro­gram­já­ban az EM­VA ke­re­té­ben 60.782.500 Ft tá­mo­ga­tást nyert gép­be­szer­zés­hez.

daranyi-ignac-projekttabla

A ma­gyar é­lel­mi­szer­i­par e­gyik meg­ha­tá­ro­zó vál­la­la­ta­ként meg­győző­dé­sünk, hogy nem e­le­gendő pusz­tán az üz­le­ti é­let­ben ki­e­mel­kedő tel­je­sít­ményt nyúj­ta­ni. Hi­szünk ben­ne, hogy meg kell ta­lál­ni a mód­ját an­nak is, hogy hoz­zá­já­rul­junk o­lyan ér­té­kek meg­va­ló­su­lá­sá­hoz is mint a tár­sa­dal­mi fe­lelős­ség­vál­la­lás vagy a fenn­tart­ha­tó fejlő­dés.