huenru

A Szegedi Paprika ZRt. és az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködése

2011-ben a „­Vér­csepp a Vér­el­lá­tá­sért” A­la­pít­vá­nyon ke­resz­tül az Or­szá­gos Vér­el­lá­tó Szol­gá­la­tot tá­mo­gat­tuk.

Az országos program 2011. május 15-től 2011. október 31-ig tartott.

A vá­sár­lók a Há­zi­as Í­zek ké­szé­te­lek kö­zül az ak­ci­ó­ban részt­vevő ter­mé­kek meg­vá­sár­lá­sá­val ter­mé­ken­ként 2 Ft-­tal já­rul­tak hoz­zá, hogy az Or­szá­gos Vér­el­lá­tó Szol­gá­lat vér­ké­szít­mé­nyek el­őál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket sze­rez­hes­sen be.

A p­ro­mó­ci­ó cél­ja több ol­da­lú, egy­részt az Or­szá­gos Vér­el­lá­tó Szol­gá­lat tá­mo­ga­tá­sa, más­részt fel­hív­ja a fi­gyel­met a vér­a­dás, a vér­ké­szít­mé­nyek fon­tos­sá­gá­ra.

A kam­pány so­rán összegyűj­tött a­do­mány­ból az esz­köz­vá­sár­lás mel­lett le­hető­ség lesz a vér­a­dás kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­nak erő­sí­té­sé­re és a vér­a­dók meg­be­csült ho­no­rá­lá­sá­ra…