huenru

Szegedi Vadaspark egyik lakójának örökbefogadása

Az ö­rök­be­fo­ga­dás vi­lág­szer­te el­ter­jedt for­má­ja az ál­lat­kert ál­la­ta­i­nak tá­mo­ga­tá­sa, a­mely Sze­ge­den is nagy ha­gyo­má­nyok­nak ör­vend. Az ö­rök­be­fo­ga­dó szülő az er­re fel­a­ján­lott összeg­gel 1 é­vig tá­mo­gat­ja az ál­lat tar­tá­sát, így hi­va­ta­lo­san is ne­velő­szülő­jé­vé vá­lik er­re az idő­szak­ra.

szepa-narvik
Narvik

2010. de­cem­ber 10-én ö­rök­be­fo­gad­tuk a Sze­ge­di Va­das­park Nar­vik nevű ro­zso­mák­ját. Népi­es ne­ve a tor­kos borz. Nem szol­gált rá er­re a név­re, hi­szen sok­szor a té­len e­l­ej­tett te­tem­hez még nyá­ron is vissza­tér. I­lyen­kor nö­vé­nye­ket is el­fo­gyaszt. A ro­zsomá­kok é­sza­ki te­rü­le­te­ken ter­jed­tek el­, Á­zsi­á­ban, E­u­ró­pá­ban és A­me­ri­ká­ban, a leg­na­gyobb me­nyét­fé­le. Té­len ki­hasz­nál­ja az uj­ja­i kö­zött fe­szülő bőr­hár­tyát, hi­szen en­nek se­gít­sé­gé­vel nem süllyed mé­lyen a hó­ba. A hó fel­szí­nén gyors moz­gás­sal u­to­lé­ri a szar­va­so­kat, fel­ug­rik an­nak nya­ká­ba, és e­l­ej­ti az­t. Még a med­vé­vel is ké­pes szem­be­száll­ni, hogy e­l­o­roz­za an­nak zsák­má­nyát.

A 2010-es év vé­gén meg­ér­ke­zett Nar­vik pár­ja S­véd­or­szág­ból, a­ki a Na­var­ra ne­vet vi­se­li. Rö­vid is­mer­ke­dés u­tán dé­lelőt­tön­ként ó­ri­á­si já­ték­kal gyö­mö­szö­lik egy­mást, dél­u­tá­non­ként pe­dig az e­gész na­pos han­cú­ro­zás­tól fá­rad­tan, mé­lyen al­sza­nak.

2012-­ben, 2013-ban is ne­velő szü­le­ik ma­rad­tunk a ro­zso­má­kok­nak…