huenru

A paprika kezdeti termesztéséről

Sza­bad­föl­di ki­ül­te­tés cso­por­to­san
Sza­bad­föl­di ki­ül­te­tés cso­por­to­san
Ké­zi ka­pás csa­pat a földe­ken
Ké­zi ka­pás csa­pat a földe­ken

 

A pap­ri­ka ter­mesz­té­se há­zi­lag kert­ben tör­té­nik. Nagy­ban kül­te­rü­le­ti földe­ken foly­tat­ják a ter­mesz­tést. Leg­al­kal­ma­sab­bak er­re az ún. fe­ke­te ho­mok­föl­dek (60-70157110­mok és 30-40-0x1.f­fa140804cfdcp+0­gyag). Így a pap­ri­ka ter­mesz­té­sé­nek va­ló­sá­gos me­le­gá­gya Sze­ged. I­gen ér­de­kes szo­ká­sok ha­gyo­má­nyok kap­cso­lód­nak a pap­ri­ká­hoz. Sze­ged kör­nyé­kén a né­pi or­vos­sá­gok kö­zött sze­re­pel a vad pap­ri­ka (­Vin­cen­to­xi­cum la­cum), a­mely­nek szá­rí­tott gyö­ke­rét pá­lin­ká­ba áz­tat­va gyo­mor, máj és lép bán­tal­mak­ra hasz­nál­ták. “A pap­ri­katrá­gyá­zást ne fog­juk fel úgy, hogy e­gye­dü­li cél­ja az egy é­vi pap­ri­ka­ter­més biz­to­sí­tá­sa. A gaz­dál­ko­dás­ban nem e­gyes nö­vé­nyek e­gy­é­vi si­ke­ré­re, ha­nem ta­la­ja­ink tar­tós szer­ke­ze­ti ja­ví­tá­sá­ra kell tö­re­ked­ni…” (O­ber­mayer E.)

Sza­bad­föl­di ül­te­tés cso­por­to­san
Sza­bad­föl­di ül­te­tés cso­por­to­san
Pap­ri­ka pa­lán­ták ki­sze­dé­se ül­te­tés­hez
Pap­ri­ka pa­lán­ták ki­sze­dé­se ül­te­tés­hez