huenru

A paprika kutatásról

1890 és 1914. kö­zött meg­nö­ve­ke­dett az i­gény az ő­rölt pap­ri­ka i­ránt. A termő­te­rü­let és a ter­més­ho­zam nem tar­tott ez­zel lé­pést. Az ol­csóbb s­pa­nyol pap­ri­ka – mé­lyebb színű, de il­ló­o­laj tar­tal­má­ban nem jobb a sze­ge­di­nél – 1895. u­tán hó­dí­ta­ni kezd az e­gész or­szág­ban. Ez­t ke­ver­ték a sze­ge­di­vel és sze­ge­di­ként ad­ták is el­. Majd a minő­ség­re sem ü­gyel­ve a pap­ri­ka ter­me­lés és ki­ké­szí­tés va­la­mint őr­lés ha­nyat­lás­nak in­dult. A pap­ri­ka vé­del­mé­ben a pap­ri­kás tár­sa­da­lom is fel­lé­pett. A ha­tó­sá­gok pe­dig köz­pon­ti i­rá­nyí­tást és el­len­őr­zést ve­zet­tek be a pap­ri­ka ter­me­lés­ben. 1920. ó­ta mű­kö­dik Sze­ge­den minő­sí­tést se­gítő vegy­vizs­gá­ló ál­lo­más.

Vegy­kí­sér­le­ti Ku­ta­tó In­té­zet é­pü­le­te
Vegy­kí­sér­le­ti Ku­ta­tó In­té­zet é­pü­le­te
Vegy­kí­sér­le­ti Ku­ta­tó In­té­zet szá­rí­tó paj­tá­ja
Vegy­kí­sér­le­ti Ku­ta­tó In­té­zet szá­rí­tó paj­tá­ja

 

A pap­ri­ka ha­gyo­má­nyo­san é­lel­mi­szer­i­pa­ri nö­vény­ként vált is­mert­té, de mind­ez nem je­lent­he­ti fel­hasz­ná­lá­si te­rü­le­té­nek leszű­kí­té­sét, ha­nem ú­jabb is­me­re­tek meg­szer­zé­sé­vel az al­ter­na­tív fel­hasz­ná­lás to­váb­bi mód­sze­re­it kí­nál­ja szá­munk­ra. A kor­szerűen ér­tel­me­zett e­gész­sé­gá­po­lás ho­lisz­ti­kus meg­kö­ze­lí­tésű, a­mely­be az é­lel­mi­szer fo­gyasz­tás, vagy­is a di­e­te­ti­ka­i be­a­vat­ko­zá­sok­kal e­gyen­ran­gú­an hoz­zá­tar­toz­nak e­gye­bek kö­zött a külső­le­ges koz­me­ti­ka­i be­a­vat­ko­zá­sok is. E szem­pon­tot, va­la­mint a vizs­gá­la­ta­ink so­rán fel­tárt pap­ri­ka fel­dol­go­zá­si fő- és mel­lék­ter­mé­kekből e­l­ál­lí­tott fel­dú­sí­tott a­nya­gok mennyi­sé­gét és minő­sé­gét a­la­pul vé­ve meg­ál­la­pít­hat­tuk, hogy a pap­ri­ka koz­me­ti­ka­i i­pa­ri fel­hasz­ná­lá­sa e­red­mé­nye­sen és jó e­séllyel meg­old­ha­tó. (­Do­mon­kos Já­nos)

A ma­gyar pap­ri­ka A-­vi­ta­min ha­tá­sá­val Walt­ner, C-­vi­ta­min­já­val pe­dig Szent-­Györ­gyi fog­lal­ko­zott, a­ki eb­ben fe­dez­te fel a C-­vi­ta­min leg­gaz­da­gabb for­rá­sát és ez­t nagy mennyi­ség­ben el­őál­lít­va le­hető­vé tet­te a C-­vi­ta­min vagy asz­kor­bin­sav ké­mi­a­i szer­ke­ze­té­nek pon­tos meg­ál­la­pí­tá­sát. E­gy­út­tal pe­dig el­já­rást dol­go­zott ki sű­rí­tett C-­vi­ta­min tar­tal­mú pap­ri­ka­íz, mint vi­ta­min­dús é­te­lí­ze­sítő el­őál­lí­tá­sá­ra. A pap­ri­ka ha­tó­a­nya­ga a cap­sa­i­cin nap­ja­ink­ban a hó­lyag fi­zi­o­ló­gi­á­já­nak ku­ta­tá­sá­ban és az u­ro­ló­gi­a kli­ni­ka­i gya­kor­la­tá­ban az ér­deklő­dés hom­lok­te­ré­be ke­rült. Int­ra­ve­si­ca­lis al­kal­ma­zá­sa a ne­u­ro­gén hó­lyag ke­ze­lé­sé­ben új re­mény­su­gár: det­ru­sor hi­per­ref­le­xi­a e­se­te­i­ben nö­vel­ni ké­pes a­pu­á­tá­sát, eny­hí­ti vagy csök­ken­ti az in­ko­nin­ten­ci­át, gá­tol­ja a ref­lex mic­tu­ri­ti­ó­val já­ró kel­le­met­len­sé­ge­ket. Mint mód­szer egy­szerű. Ha­tás­me­cha­niz­mu­sa a hó­lyag sen­so­ros af­fe­ren­tá­ci­ó­já­nak “­de­szen­zi­tá­lá­sán” a­la­pul. A cap­sa­i­cin így új­ra fel­hív­ta ma­gá­ra vi­lág­szer­te az or­vos­tár­sa­da­lom fi­gyel­mét. (­Schul­téty Sán­dor dr.)