huenru

Paprika Múzeum

A Sze­ge­di Pap­ri­ka Mú­ze­u­má­ban a lá­to­ga­tók meg­is­mer­ked­het­nek a he­lyi fű­szer­pap­ri­ka ter­mesz­tés és -­fel­dol­go­zás több év­szá­za­dos ha­gyo­má­nyá­val.

A Fel­ső Ti­sza-­part 10. szám a­lat­ti Mú­ze­um keddtől szom­ba­tig 15-18 ó­rá­ig vár­ja az ér­deklődő­ket. Be­je­lent­ke­zé­sü­ket meg­te­he­tik fa­xon, te­le­fo­non és e-­ma­il­ben. Ad­dig is te­gye­nek ve­lünk egy vir­tu­á­lis sé­tát a mú­ze­um­ban we­bol­da­lun­kon!

Cso­por­to­kat a lá­to­ga­tást meg­előző hét­en tör­ténő be­je­lent­ke­zés­sel, a nyit­va­tar­tá­si időn kí­vül is (­va­sár­nap és hét­fő ki­vé­te­lé­vel) na­pon­ta 10 és 18 ó­ra kö­zött fo­gad­nak.

A lá­to­ga­tók sza­lá­mi­kós­to­lót, sze­ge­di pap­ri­ka ter­mék­min­tát, té­li­sza­lá­mi-­vá­sár­lá­si ked­vez­ményt és a­ján­dék ké­pes­la­pot kap­nak. (A képeslap a múzeumban feladható.)

A mú­ze­um a­ján­dék­bolt­já­ban sze­ge­di fű­szer­pap­ri­ka-őr­le­mény gyá­ri á­ron kap­ha­tó.

Pick Sza­lá­mi és Sze­ge­di Pap­ri­ka Mú­ze­um
Cím: Sze­ged, Fel­ső Ti­sza-­part 10.
Te­le­fon: (20) 980-8000
Fax: (62) 480-800
Pos­ta­cím: 6701 Sze­ged, Pf. 15
E-­ma­il: in­fo@­pick­mu­ze­um.­hu
In­ter­net: www.­pick­mu­ze­um.­hu
A mú­ze­um hon­lap­já­nak meg­te­kin­té­sé­hez kat­titn­son a fen­ti link­re, vagy a mú­ze­um lo­gó­já­ra.

Ál­lan­dó ki­ál­lí­tá­sok: A Pick sza­lá­mi tör­té­ne­te, A sze­ge­di pap­ri­ka tör­té­ne­te
Be­lépő: 980 Ft; gyer­me­kek­nek, di­á­kok­nak, nyug­dí­ja­sok­nak 740 Ft
Cso­por­tok és csa­lá­dok szá­má­ra 10% en­ged­ményt biz­to­sí­ta­nak.