huenru

A paprika piacról

Le­ra­ko­dás sze­kérről
Le­ra­ko­dás sze­kérről

Hosszú év­ti­ze­de­ken át­, kb. 1890-1949. kö­zött te­hát az i­par­szerű fel­dol­go­zás – a­mi ké­pe­sí­tés­hez nem volt köt­ve – a ki­ké­szítők ke­zén volt. A ter­melőktől a pap­ri­kát fü­zér­szám­ra vet­ték meg e­gyes­ség, il­lető­leg pi­a­ci ár sze­rint. Az e­l­a­dás – kü­lö­nö­sen a ta­nya­i ter­melő és a vá­ro­si ki­ké­szítő kö­zött – a pap­ri­ka­pi­a­con tör­tént, a­mely­nek e­gyik ré­sze a Sza­bad­pi­ac i­de­jén, vagy­is a pap­ri­ka li­be­rá­lis kor­sza­ká­ban, nagy­já­ból 1890-1914. kö­zött a fü­zér­pi­ac volt. Ár­víz u­tán a Vá­ros­há­za el­őtt volt, majd a kis­kö­rú­ton, a szá­zad­for­du­ló­tól a ma­i Bar­tók té­ren.

muzeum-paprikakeszitok
Sze­ge­di Pap­ri­ka­ki­ké­szítők E­gye­sü­le­te 1926-1936