huenru

A paprika törése

Ré­gen a fű­zé­re­ket ke­men­cé­ben szá­rí­tot­ták. A “­ki­szik­kadt” pap­ri­ka­hü­ve­lye­ket “­kü­lü”-­be rak­ták, eb­ben tör­ték össze. Az el­ső tö­rést “­pap­ri­ka­res­tán” át­szi­tál­ták. A ki­hul­ló fi­nom pap­ri­ka­port “­láng­pap­ri­kát” összegyűj­töt­ték. A lenn­ma­radt csörmőt to­vább tör­ték. Ez a pap­ri­ka i­gen erős volt, mert a csu­mát, ma­go­kat, e­re­ket mind egy­be­tör­ték.

Va­la­mi­vel fej­let­tebb el­já­rás volt a “­csi­pö­dés” és a “­fur­kó­zás”. A csu­má­ját le­csíp­ték és u­tá­na lá­dá­ban, ko­sár­ban “­meg­fur­kász­ták” a pap­ri­kát. E­z­u­tán szin­tén a kü­lü­be ke­rült, meg­tör­ték, majd egy nagy ke­rek ros­tán a port, pisz­kot ki­ros­tál­ták.

El­ső tö­rés "­pap­ri­ka­res­tán" át­szi­tá­lá­sa
El­ső tö­rés “­pap­ri­ka­res­tán” át­szi­tá­lá­sa
Pap­ri­ka­fur­kó­zás lá­dá­ban
Pap­ri­ka­fur­kó­zás lá­dá­ban